Έλεγχος εγγράφων/ταυτότητας (ID/Document Verification)

Διαδικασία ελέγχου των διαβατηρίων και εθνικών ταυτοτήτων μέσω ενός από τα πιο αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου εγγραφών παγκοσμίως

 • Βελτιωμένες διαδικασίες on-boarding
 • Εξακρύβωση στοιχείων σε πραγματικό χρόνο
 • Σημαντική μείωση ανθρώπινης παρέμβασης, μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών
 • Πρόληψη ανθρωπίνων λαθών
 • Βελτιωμένη ποιότητα των δεδομένων

Επικύρωση στοιχείων Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου εγγράφων/ταυτοτήτων

Η υπηρεσία επικύρωσης στοιχείων της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας δίνει τη δυνατότητα να επαληθεύσετε εάν είναι παραχαραγμένο ή τροποποιημένο οποιοδήποτε εθνικό ή διεθνές ταξιδιωτικό έγγραφο ή έγγραφο ταυτότητας που παρέχεται από τους πελάτες σας.

Μέσω της αυτοματοποιημένης αυτής λύσης ελέγχου των εγγραφών σας δίνεται η δυνατότητα να βελτιώσετε τις διαδικασίες καταπολέμησης της απάτης και ελέγχου, καθώς και τις στρατηγικές πρόληψης της απάτης, μέσω της σύλληψης, ταξινόμησης, πιστοποίησης και μετατροπής των διαβατηρίων και άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων σε λειτουργικά ψηφιακά αρχεία.

Η λύση αυτή υποστηρίζει τα πάρακάτω έγγραφα:

 • Όλα τα Διαβατήρια παγκοσμίως
 • Εθνικές ταυτότητες (ανάλογα με τη χώρα έκδοσης του εγγράφου)
 • Άδειες οδήγησης (ανάλογα με τη χώρα έκδοσης του εγγράφου)

Κάθε έγγραφο ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο από τους ειδικούς μας, οι οποίοι θα παραδώσουν μια έκθεση αποτελεσμάτων εντός της ημέρας

Περιλαμβάνονται επιπλέον ελέγχοι για:

 • Ακεραιότητα δεδομένων
 • Σύγκριση δεδομένων
 • Επικαιροποίηση στοιχείων μηχαναγνώσιμης ζώνης (MRZ lines)